VOP


Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.01.2024

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Luxxor shop Estónska 58,Bratislava, 821 06 Bratislava, IČO: 46459430 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.Luxxorshop.sk (ďalej len „obchod“).
2.VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom domény medzi predávajúcim a kupujúcim.
3.Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
4.Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
5.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom(meno, adresu pre zaslanie tovaru), zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2.Objednávka
1.Kedže sa jedná o tovar na objednávku ktorý je ručne vyrobený,sa kupujúci zaväzuje že odoslaním objednávky je povinný túto objednávku prevziať .Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí potrebných na zaslanie tovaru a vystavenie faktúry.
2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
3.Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.
4.Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3.Storno objednávky
1.Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín na email Luxxorshop@gmail.com po obdržaní emailu že objednávka bola prijatá čo znamená záväzne potvrdenie predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní na území Slovenskej republiky a do 25 pracovných dní mimo územia Slovenskej republiky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
2.Storno objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: – v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 pracovných dní – ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená plná suma do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
1.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho Kupujúci má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2.
2.Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky: * Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. * Ak kupujúci už tovar obdŕžal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v bode- Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov a to za nasledujúcich podmienok: – tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, – tovar nesmie byť použitý, – tovar musí byť nepoškodený, – tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne.) – zašlite spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar Vás prosíme zasielať kuriérom a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5.Cenové podmienky
1.Cena výrobkov predstavuje cenu podľa aktuálnych predpisov.
2.Ceny poštovného a balného sú uvedené pri objednaní tovaru.
3.Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

6.Poštovné a balné
1.Predávajúci si balné neúčtuje, okrem darčekových balení, ktoré sú spoplatnené podľa samostatného cenníka a nadrozmerných zásielok, na ktoré sa vzťahuje samostatná sadzba poštovného a balného. 6.2. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom kuriérskej služby.
2.Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení kupónovej zľavy pre verných zákazníkov, prípadne uplatnení inej zľavy, a to nasledovne: Cenník poštovného Spoločnosť Cena tovaru Poštovné na dobierku
3.Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
4.Poštovné pre darčekové poukážky je 0,00 EUR (0,00 Sk). Toto poštovné platí výlučne pri zakúpení darčekových poukážok a nie je možné uplatniť ho pri kúpe iných produktov.
5.V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku, alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitiu užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného ako kompenzáciu za vynaložené náklady.
6.Pri požiadavke neštandardného spôsobu doručenia (napríklad prvou triedou, do zahraničia…) je výška poštovného predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.Tovar odosielame zvyčajne do 2-4 dní podľa toho či je tovar skladom alebo na objednávku, predpokladaná doba doručenia tovaru je 2 dni.Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania, keďže ide o ručne vyrábané produkty.Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.
7.Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu.V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

7.Podmienky a možnosť platby za tovar
1.Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
2.Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
3.Prevodom na náš účet
4.Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8.Dodacie podmienky
1Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 7 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.
2.V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkach si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku.
3.Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom.
4.Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru alebo doklad z pokladnice.
5.Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
6.Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9.Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
1.Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
2.Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
3.Záručná doba je v závislosti od výrobku zobrazená pri informáciách o produkte ak sa tam informácia nenachádza doba na vrátenie produktu/tovaru je 14 dní.
4.Produkty zakúpené vo výpredaji nie je možné reklamovať.Záručná doba na mydlové dekorácie je 3 mesiace.

10.Podmienky pre vrátenie tovaru
1.Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať: – či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný, – či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,.
2.Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto emailovej adrese: luxxorshop@gmail.com a následne mu bude odoslaná adresa kam reklamovaný výrobok odošle na svoje náklady.Keďže ide o ručne vyrábané produkty, vyhradzujeme si právo informácie o dobe dostupnosti tovaru meniť podľa dostupnosti materiálu a celkovej vyťaženosti výrobcov.

11.Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
1.Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v najlepšej možnej kvalite, množstve a bez vád.
2.Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
3.Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.Záručná doba na mydlové dekorácie je 3 mesiace.

12.Ochrana osobných dát
1.Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy. Žiadne s poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu Luxxorshop,Estónska 58,82106,Bratislava . Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, zaslaná na e-mail . V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. LUXXORSHOP môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.